1. Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudni specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę prowadząca psychoterapię lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży -I poziom referencyjny.
Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, elastyczne warunki zatrudnienia.
2. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osobę z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą do pracy w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży -I poziom referencyjny. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, elastyczne warunki zatrudnienia.

    WYJAŚNIENIE : osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia
  • posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracuje pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty.
  • posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,


Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni psychologa lub psychoterapeutę.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy, elastyczne formy zatrudnienia.

Kontakt sekretariat CZP: 59 83 22 555
e-mail : sekretariat@psychiatria-slupsk.pl


Oferta pracy 2018


Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli (zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych):
1. Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem moich danych osobowych jest Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: Mariusz Kisiel, adres mailowy abi@psychiatria-slupsk.pl , tel. (59) 83 22 555
3. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której będę brać udział.
4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
Zgłoszenia bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierające klauzulę o wadliwej treści nie będą rozpatrywane.