tel. 59 83-22-560
kom. 605-993-443

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Słupsku jest częścią CZP. Oferta skierowana jest dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz hazardu. Jest oddziałem koedukacyjnym, dysponujemy 43 miejscami.

Leczenie:
Leczenie pacjentów w COTUA podlega określonym procedurom diagnostyczno- terapeutycznym i medycznym. Obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego.

Celem zapewnienia warunków uwzględniających specyfikę leczenia uzależnienia wprowadzony został Regulamin Oddziału oraz forma zgody pacjenta na udział w programie leczenia zwana „kontraktem terapeutycznym”
Regulamin zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń oraz okazywany pacjentom podczas procedury przyjęcia na leczenie. Akceptacja postanowień regulaminu i kontraktu terapeutycznego potwierdzona jest własnoręcznym podpisem.
Normy zawarte w nim służą stabilizacji pacjenta, stwarzają możliwość uczenia się konstruktywnych zachowań koniecznych w pierwszym etapie pracy terapeutycznej nad uzależnieniem.

Należy zabierać ze sobą:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub specjalisty o chorobach przewlekłych i lekach przyjmowanych na stałe,
 • dwa zeszyty, długopis,
 • odzież stosowną do pory roku,
 • piżamę, kapcie,
 • klapki pod prysznic,
 • środki higieny osobistej,
 • proszek do prania,
 • komplet sztućców i kubek.

Prosimy o niezabieranie telefonów komórkowych, ponieważ obowiązuje ich zakaz posiadania.

Przyjmowanie pacjenta:

 • Przyjęcia do COTUoA odbywają się w godzinach 12:00 –13:30 we wtorki i czwartki.
 • Pacjenci przyjmowani są do COTUaA ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń medycznych.
 • Skierowanie określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.07.2012 r.
 • Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu.
 • Osoby nieubezpieczone, bezdomne przyjmowane są na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 • Pacjenci, których leczenie jest finansowane ze środków innych niż publiczne przyjmowani są na podstawie promesy wydanej przez finansującego leczenie.
 • Pacjenci są przyjmowani po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub osobiście w sekretariacie oddziału, a w przypadku nie zgłoszenia się w odpowiednim terminie pacjent może być przyjęty w miarę wolnych miejsc lub ustalenia nowego terminu.
 • Warunkiem przyjęcia pacjenta jest zachowanie co najmniej 14 dniowej abstynencji.
 • Podczas przyjęcia pacjent jest poddawany badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Przyjęcie jest możliwe przy wyniku negatywnym (0,00 promila)
 • W przypadku podejrzenia o zażywanie innych środków psychoaktywnych mogą być przeprowadzone testy na zawartość określonych substancji w próbce moczu.
 • Czas pobytu W COTUAjest realizowany program terapeutyczny, który trwa 8 tygodni,
 • wykorzystujemy w terapii zasady społeczności terapeutycznej.
 • W uzasadnionych przypadkach pobyt może się wydłużyć.

Zakres świadczeń medycznych:

 • postępowanie diagnostyczno- medyczne,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • edukacja o chorobie alkoholowej,
 • opieka lekarska,
 • leczenie farmakologiczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne i laboratoryjne,
 • niezbędne konsultacje medyczne

Podstawowy program terapii uzależnień obejmuje:

 • zawarcie kontraktu terapeutycznego,
 • diagnoza- problemowa,
 • praca nad głodem alkoholowym,
 • rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad tożsamością osoby uzależnionej,
 • praca nad rozpoznaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • trenowanie umiejętności służących zdrowieniu w chorobie alkoholowej,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • przygotowanie własnego, planu dalszego zdrowienia.
 • budowanie sieci wsparcia, korzystanie ze wspólnoty AA,
 • uczestnictwo po zakończeniu terapii w sesjach, zapobieganie nawrotom picia 1 x w miesiącu

ZAPRASZAMY!
Do udziału w treningach z programu ponadpodstawowego, które odbywają się w każdą sobotę – od maja do listopada, w godzinach 14.00 – 17.00 i są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Zapraszamy do udziału osoby chętne po terapii podstawowej – również te, które nie kończyły terapii w COTUA w Słupsku. W zajęciach biorą udział również osoby będące aktualnie na terapii podstawowej.

Ponadpodstawowy program terapii uzależnień obejmuje:

 • trening radzenia sobie ze złością
 • pogłębioną pracę nad poczuciem winy, wstydu, mechanizmami uzależnienia
 • trening relaksacyjny
 • naukę konstruktywnego radzenia sobie z lękiem i stresem
 • trening asertywności z uwzględnieniem wszelkich obszarów, nie tylko w aspekcie odmawiania picia/zażywania
 • warsztaty rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotem choroby
 • warsztaty z konstruktywnego planowania i opracowanie planów kryzysowych
 • trening zastępowania agresji dla sprawców przemocy
 • warsztaty dla ofiar przemocy – ustalanie granic, sposoby radzenia, sieć wparcia, plan kryzysowy
 • praca nad akceptacją uzależnienia i poczuciem wartości

ZAPRASZAMY!
Na zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin – odbywają się od maja do listopada w każdą niedzielę od 10.00 – 13.00 i mają na celu zapoznanie bliskich z objawami uzależnienia i pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych w relacjach z osobą uzależnioną przed i po terapii. Zajęcia finansowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Program zajęć dla rodzin obejmuje:

 • edukację w zakresie uzależnienia i jego mechanizmów
 • edukację w zakresie wspołuzależnienia i jego mechanizmów
 • warsztaty asertywności
 • warsztaty z budowania poczucia wartości
 • edukację w zakresie przemocy – opracowanie strategii radzenia
 • warsztaty konstruktywnego radzenia sobie z gniewem, złością, lękiem, wstydem, poczuciem winy

Personel:

 • Sylwia Krasucka – psycholog, pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Danuta Binkowska – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Anna Blok – pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Dorota Pol – pedagog,certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Barbara Kumpin – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Anna Czerwińska – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Weronika Spolska – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Barbara Kosakowska – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Teresa Radawiec – pedagog , specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Agnieszka Mierzlikin – pedagog, kurator społeczny – specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Do pobrania: Skierowanie do szpitala psychiatrycznego