Oddział Dzienny nr 1 dla chorych psychicznie

telefon: 59 83-22-578 – Oddział Dzienny nr1 Grupa 2 (Grupa Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości)
mail: oddzial.dzienny1@psychiatria-slupsk.pl

Informacje dla pacjentów
Oddział Dzienny nr 1 Grupa 2 prowadzi intensywne, oparte na psychoterapii grupowej leczenie osób dorosłych z:

  • zaburzeniami nerwicowymi
  • zaburzeniami depresyjnymi o różnej etiologii
  • zaburzeniami osobowości
  • zespołami behawioralnymi (głównie dotyczącymi zaburzeń odżywiania i zaburzeń seksualnych)

W oddziale pacjenci są leczeni przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach rannych i dopołudniowych.

Program terapeutyczny dla Grupy 2 w każdym tygodniu leczenia obejmuje codziennie dwa bloki psychoterapii grupowej po 90 minut każdy, raz w tygodniu sesję indywidualną oraz dwie sesje psychoterapii z użyciem różnych technik, w szczególności jak psychorysunek, psychodrama czy techniki wizualizacyjne po 90 minut każda. Dodatkowo pacjenci uczestniczą w treningach relaksacyjnych oraz treningu asertywności.

Grupa terapeutyczna składa się z 8-12 uczestników. Odbywa się w tak zwanym systemie grupy półotwartej co oznacza, iż pacjenci w różnym czasie rozpoczynają oraz kończą terapię. Okresowo liczebność grupy może ulegać pewnym modyfikacjom. Czas leczenia dla każdego uczestnika wynosi 12 tygodni.

Leczenie prowadzi zespół, w którego skład wchodzi minimum dwóch stałych członków oraz okolicznościowo osoby odbywające staż w oddziale. Sesje terapii grupowej prowadzone są przez stałych terapeutów (naprzemienne, najczęściej po 5 dni każdy) oraz okresowo przez stażystów (uprawnionych do stosowania psychoterapii pod superwizją). Sesje psychoterapii grupowej mogą być prowadzone z udziałem obserwatorów (w postaci terapeuty i/lub stażysty). Jednocześnie sesje psychoterapeutyczne odbywają się w obecności lustra weneckiego wraz z nagłośnieniem, przez które sesję obserwować mogą terapeuci, lekarz oddziałowy oraz stażyści. Praca terapeutyczna jest poddawana regularnym superwizjom. Ponadto prace grupy nadzoruje Kierownik Oddziału Dziennego nr 1 lek. Joanna Kasperek – specjalista psychiatra i psychoterapeuta. Sesje psychoterapii indywidualnej są prowadzone przez stałych członków zespołu lub przez osoby stażujące w oddziale pod superwizją.

W trakcie pobytu w oddziale uczestnikowi przez okres 12 tygodni przysługują trzy dni nieobecności. Jednocześnie z zastrzeżeniem, iż nieobecność na jednych z zajęć potraktowana jako nieobecność połowy dnia. W pierwszym dniu pobytu na oddziale pacjent zapoznaje się szczegółowo z Wewnętrznym Regulaminem Oddziału Dziennego nr 1 Grupy 2, którego jest zobowiązany przestrzegać w trakcie swojego leczenia. Kontynuowanie terapii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Efektywność leczenia jest współdeterminowana przez stosunek pacjenta do leczenia, zwłaszcza:

  • otwartego i szczerego przedstawiania swoich problemów
  • uważnego obserwowania kiedy pojawiają się lub nasilają objawy
  • otwartego i szczerego mówienia o swoich uczuciach dotyczących tego co wydarza się w grupie

Warto angażować się w omawianie problemów wszystkich uczestników terapii. Może to mieć pozytywny wpływ na postępy terapii wszystkich, stwarza to szansę rozwiązania problemów również innych uczestników.

Kwalifikacja na oddział odbywa się w trakcie spotkania indywidualnego z psychologiem, na którym osoba rozważająca rozpoczęcie terapii jest zapoznawana z głównymi zasadami obowiązującymi na oddziale oraz samą specyfiką psychoterapii grupowej. Pacjent na spotkanie kwalifikacyjne proszony jest o przygotowanie dotychczasowej dokumentacji medycznej, którą dysponuje.

Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta na leczenie jest jednoczesny pobyt innego członka rodzinny lub osoby znajomej. Pacjent zobowiązany jest do poinformowania terapeuty o wszelkim innym leczeniu prowadzonym w tym czasie.