Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Uwaga!
W każdą pierwszą sobotę miesiąca od 10.00 do 14.00 zapraszamy na spotkanie w ramach terapii poszpitalnej. Wejście od palarni - pierwsze piętro. Zajęcia poprowadzi Sylwia Krasucka.

 
Zapisy do kwalifikacji do oddziału pod numerem sekretariatu oddziału:

tel. 59 83-22-562
kom. 605-993-443

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Słupsku jest częścią CZP. Oferta skierowana jest dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz hazardu. Jest oddziałem koedukacyjnym, dysponujemy 48 miejscami.

Leczenie:
Leczenie pacjentów w COTUA podlega określonym procedurom diagnostyczno- terapeutycznym i medycznym. Obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego.

Celem zapewnienia warunków uwzględniających specyfikę leczenia uzależnienia wprowadzony został Regulamin Oddziału oraz forma zgody pacjenta na udział w programie leczenia zwana „kontraktem terapeutycznym”
Regulamin zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń oraz okazywany pacjentom podczas procedury przyjęcia na leczenie. Akceptacja postanowień regulaminu i kontraktu terapeutycznego potwierdzona jest własnoręcznym podpisem.
Normy zawarte w nim służą stabilizacji pacjenta, stwarzają możliwość uczenia się konstruktywnych zachowań koniecznych w pierwszym etapie pracy terapeutycznej nad uzależnieniem.

Należy zabierać ze sobą:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub specjalisty o chorobach przewlekłych i lekach przyjmowanych na stałe,oraz o braku przeciwskazań do terapii
 • dwa zeszyty, długopis,
 • odzież stosowną do pory roku,
 • piżamę, kapcie,
 • klapki pod prysznic,
 • środki higieny osobistej,
 • proszek do prania,
 • komplet sztućców i kubek.

Telefony komórkowe przyjmowane są do depozytu i wydawane do użytku tylko w godzinach 17:30-18:30 (poza 2 i 4 sobotą miesiąca) oraz w środy od 12.00 do 13.00 i niedziele i święta od 10.00 do 15.00. W tym samym czasie jest również możliwość kontaktu z pacjentami na numer stacjonarny ośrodka 59/83-22-566

Podczas terapii nie ma możliwości uzyskania przepustki poza uzasadnionymi przypadkami, o czym każdorazowo decyduje zespół terapeutyczny.

Przyjmowanie pacjenta:

 • Kwalifikacja do odziału odbywa się przed terminem przyjęcia pacjenta na COTUA.
 • Przyjęcia do COTUoA odbywają się w dni robocze o 8.00 - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 • Pacjenci przyjmowani są do COTUaA ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego upoważniające do bezpłatnych świadczeń medycznych.
 • Skierowanie określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.07.2012 r.
 • Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu.
 • Osoby nieubezpieczone, bezdomne przyjmowane są na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 • Pacjenci, których leczenie jest finansowane ze środków innych niż publiczne przyjmowani są na podstawie promesy wydanej przez finansującego leczenie.
 • Pacjenci są przyjmowani po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub osobiście w sekretariacie oddziału, a w przypadku nie zgłoszenia się w odpowiednim terminie pacjent może być przyjęty w miarę wolnych miejsc lub ustalenia nowego terminu.
 • Warunkiem przyjęcia pacjenta jest zachowanie co najmniej 14 dniowej abstynencji.
 • Podczas przyjęcia pacjent jest poddawany badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Przyjęcie jest możliwe przy wyniku negatywnym (0,00 promila)
 • W przypadku podejrzenia o zażywanie innych środków psychoaktywnych mogą być przeprowadzone testy na zawartość określonych substancji w próbce moczu.
 • Czas pobytu W COTUAjest realizowany program terapeutyczny, który trwa 8 tygodni,
 • wykorzystujemy w terapii zasady społeczności terapeutycznej i dialogu motywacyjnego
 • W uzasadnionych przypadkach pobyt może się wydłużyć.

Zakres świadczeń medycznych:

 • postępowanie diagnostyczno- medyczne,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • edukacja w temacie uzaleznień,
 • opieka lekarska,
 • leczenie farmakologiczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne i laboratoryjne,
 • niezbędne konsultacje medyczne

Podstawowy program terapii uzależnień obejmuje:

 • zawarcie kontraktu terapeutycznego,
 • diagnoza- problemowa,
 • praca nad głodem alkoholowym,
 • rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad tożsamością osoby uzależnionej,
 • praca nad rozpoznaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • trenowanie umiejętności służących zdrowieniu w chorobie alkoholowej,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • przygotowanie własnego, planu dalszego zdrowienia.
 • budowanie sieci wsparcia, korzystanie ze wspólnoty AA,
 • uczestnictwo po zakończeniu terapii w sesjach terapii poszpitalnej, w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 10:00-14:00


Organizujemy również treningi z programu ponadpodstawowego, które odbywają się w każdą sobotę – w godzinach 10:00 – 13:00 i są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 

Ponadpodstawowy program terapii uzależnień obejmuje:

 • trening radzenia sobie ze złością
 • pogłębioną pracę nad poczuciem winy, wstydu, mechanizmami uzależnienia
 • trening relaksacyjny
 • naukę konstruktywnego radzenia sobie z lękiem i stresem
 • trening asertywności z uwzględnieniem wszelkich obszarów, nie tylko w aspekcie odmawiania picia/zażywania
 • warsztaty rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotem choroby
 • warsztaty z konstruktywnego planowania i opracowanie planów kryzysowych
 • trening zastępowania agresji dla sprawców przemocy
 • warsztaty dla ofiar przemocy – ustalanie granic, sposoby radzenia, sieć wparcia, plan kryzysowy
 • praca nad akceptacją uzależnienia i poczuciem wartości

Personel:

 • Sylwia Krasucka – psycholog, pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Michał Rzeszutek - pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleznień
 • Weronika Spolska – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Daniel Dawidowski – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Jakub Sudoł – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Agnieszka Mierzlikin – pedagog, kurator społeczny – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Teresa Maksimowicz – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Zuzanna Kieruńczyk - psycholog
 • Andżelika Grzeszczak – socjolog, psychopedagog, licencjat pielęgniarstwa
 • Ewa Nadaczna – pielęgniarka dyplomowana
 • Beata Popławska – pedagog, licencjat pielęgniarstwa
 • Renata Mrówczyńska – licencjat pielęgniarstwa
 • Anna Grzybicka – pielęgniarka dyplomowana
 • Monika Taraska – sekretarka medyczna
 • Marzanna Marciniak - pielęgniarka
 • Agnieszka Choma - pielęgniarka
 • Tomasz Maciejewski - lekarz

W ramach programu ponadpodstawowego odbywają się w ośrodku również grupy terapeutyczne dla kobiet – raz w tygodniu. Podczas grup omawiane są zagadnienia specyficzne dla kobiet uzależnionych.

Oferujemy również możliwość skorzystania z sesji rodzinnych po uzgodnieniu z terapeutą.

Wypisy wydawane są po godzinie 10.30.

Uwaga!! Wznawiamy odwiedziny! Poniżej procedura. Proszę o stosowanie się.

Procedura odwiedzin

1. Odwiedziny w COTUoA odbywają się w niedziele i święta od 10.00 do 15.00.

2. W czasie odwiedzin pacjenci otrzymują również telefony, jeśli tego potrzebują.

3. Odwiedzający musi być trzeźwy. Każdą wątpliwość, co do stanu trzeźwości odwiedzającego SOT i pacjenci zgłaszają personelowi. Osoby nietrzeźwe będą wypraszane z całego terenu CZP.

4. Odwiedziny mogą się odbywać w oddziale COTUoA lub na zewnątrz – na terenie CZP.

5. Każdy odwiedzający ma obowiązek wejść głównym wejściem do COTUoA i wpisać się w zeszycie odwiedzających, który będzie na stole podczas dyżuru SOT.

6. SOT może prosić o pomoc w dyżurach osoby z zarządu.

7. SOT dyżuruje podczas odwiedzin przy stole przy głównych drzwiach przez cały czas trwania odwiedzin.

8. SOT sprawdza rzeczy przyniesione w paczce dla pacjentów – pacjent sam pokazuje rzeczy, które otrzymał w paczce.

9. Odwiedziny mogą się odbywać jedynie poza częścią mieszkalną pacjentów – sale terapeutyczne, stołówka, korytarz.

10. Pacjenci mogą mieć odwiedziny również na zewnątrz – tylko na terenie CZP (teren zaznaczony na mapce).W przypadku przebywania na zewnątrz każdy odwiedzający musi wpisać się w zeszyt odwiedzin na oddziale, a następnie zjechać na dół i spotkać się z pacjentem na zewnątrz. Pacjent każdorazowo schodzi schodami od palarni.

11. Nie można pacjentowi przekazywać żadnych paczek na zewnątrz – wszystkie musi obejrzeć SOT. 14. Pacjent, który będzie miał odwiedziny na zewnątrz musi wpisać się w zeszycie wyjść, który będzie umieszczony przy drzwiach do palarni i który będzie kontrolowany przez SOT.

12. Jednorazowo pacjent może być na zewnątrz przez 30 minut. Po tym czasie musi przyjść i ponownie wpisać się w zeszyt na kolejne 30 minut itd.

13. Jeśli w razie poszukiwań pacjent nie będzie znaleziony w ciągu 20 minut otrzymuje wypis za samowolne oddalenie się. Podobnie jeśli pacjent wyjdzie poza teren CZP, również zostanie wypisany za samowolne oddalenie się.

14.Palenie papierosów nadal dozwolone jest jedynie na palarni, a nie na całym terenie CZP.

15. Podczas odwiedzin SOT kilka razy dziennie robi obchód po terenie CZP nadzorując przebieg odwiedzin. W przypadkach łamania regulaminu lub jakichkolwiek wątpliwości interweniuje lub prosi o interwencję personel dyżurny.

16. Dozwolone jest przyjmowanie odwiedzin byłych pacjentów COTUoA, ale tylko tych, którzy ukończyli terapie planowo.

17. SOT godnie reprezentuje Oddział modelując zachowania kulturalne i sprzyjające trzeźwieniu.

18. Zabronione jest wsiadanie do samochodów osób odwiedzających.

Zarówno odwiedziny jak i korzystanie z telefonów nie jest obowiązkiem pacjenta, a możliwością. Proszę zadbać o swój komfort i unikać wszelkich zachowań mogących utrudnić przebieg procesu terapeutycznego.