Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego  jest miejscem,  w którym to  możliwe jest otrzymanie kompleksowej pomocy osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi, jak i z zaburzeniami psychicznymi.

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego w Słupsku składa się z lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, pracownika socjalnego oraz specjalistów pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Rejestracja jest czynna w godzinach: 7:30 – 18:00, od poniedziałku do piątku. Informacje dotyczące pracy Poradni, a także możliwość rejestracji można uzyskać pod nr – 59 83-22-576. Wejście do Poradni znajduje się od ul. Obrońców Wybrzeża.

Na wizytę można zarejestrować się telefonicznie bądź bezpośrednio w rejestracji. Oferta Poradni skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia.

Pamiętaj !!!  aby na pierwsze spotkanie przynieść ze sobą istotne dokumenty dotyczące stanu zdrowia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychologiczne, wyniki badań obrazowych OUN – TK, MRI, EEG itp., zaświadczenie o niepełnosprawności, itp.).

Aby umówić się na wizytę w Poradni nie trzeba mieć skierowania.

Wiedząc, jak silny wpływ na system rodzinny ma choroba któregokolwiek z członków rodziny, w naszej Poradni wsparcie mogą otrzymać również członkowie rodzin osób chorujących.

Do zadań Poradni w szczególności należy:

 1. diagnozowanie i leczenie pacjentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi;
 2. ordynowanie leków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą;
 3. prowadzenie indywidualnej, rodzinnej i grupowej psychoterapii;
 4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej;
 5. kierowanie pacjentów na leczenie specjalistyczne w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych;
 6. współpraca z rodziną chorego oraz innymi organizacjami w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentów z choroba psychiczną;
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi CZP zgodnie z potrzebami pacjentów Poradni;
 8. dokumentowanie wykonanych świadczeń i prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami prawa.

W sytuacji, gdy ma to być Pani/ Pana  pierwsza wizyta w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku  prosimy o bezpośredni kontakt z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z Punktem  pod nr telefonu 574 700 433;  59 82 32 818.  Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny udzieli informacji o zakresie działania Centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto pracownicy Punktu przeprowadzą wstępną oceną potrzeb zdrowotnych, zaproponują rodzaj świadczenia zgodnie z potrzebami zgłaszającej się osoby.

Natomiast, jeśli już wcześniej korzystał/ła Pani/Pan z usług Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku  prosimy o  kontakt z rejestracją Poradni Zdrowia Psychicznego tel. 59 83-22-576.

FORMY POMOCY  PSYCHOLOGICZNEJ REALIZOWANE W PORADNI ZDROWIA  PSYCHICZNEGO

... czytaj więcej/mniej


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
– oddziaływanie prowadzone przez psychologa skierowane wobec osób, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji, na którą nie były wystarczająco przygotowane i która zaburzyła ich funkcjonowanie. To kryzys. Do takich sytuacji należy zaliczyć m.in.:

 • śmierć bliskiej osoby,
 • rozstanie z parterem,
 • informacja o chorobie somatycznej,
 • koniec pewnego etapu w życiu, np. egzamin maturalny,
 • przeprowadzka,
 • udział w sytuacji traumy zarówno bezpośredni, jak i pośredni (trauma dotknęła bliskiej osoby).

W czasie wsparcia psycholog pomoże osobie odreagować napięcie, zabezpieczy i udzieli niezbędnych informacji do poradzenia sobie z sytuacją trudną oraz postara się wydobyć zasoby pacjenta.

Wsparcie psychologiczne trwa do 12 spotkań; o czasie trwania decyduje psycholog będący w kontakcie z pacjentem.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – forma pomocy psychologicznej, która kierowana jest do osób zdrowych, które przeżywają kryzys i mają trudność z adaptacją do zmieniających się sytuacji życiowych i nowych okoliczności. W odróżnieniu od psychoterapii, która jest procesem długoterminowym, jest pomocą „jednorazową” (1-2 spotkania). Celem porady jest omówienie z pacjentem propozycji rozwiązań danego problemu, zwróceniu uwagi na te cechy osobowe, które będą sprzyjać lepszemu radzeniu sobie ze stresem.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Istnieje możliwość przeprowadzenia badań i diagnozy psychologicznej za pomocą wywiadu klinicznego z pacjentem oraz dostosowania do jego trudności odpowiednich narzędzi diagnostycznych (kwestionariuszy i/lub testów psychologicznych). Celem badania jest poznanie funkcjonowania pacjenta w obszarze poznawczym, emocjonalnym oraz społecznym.

 • badanie osobowości obejmuje 2-3 wizyty, poświęcone na zebranie wywiadu klinicznego oraz przeprowadzenie badania wystandaryzowanymi testami psychologicznymi oraz omówieniu wyniku badania na podstawie stworzonej opinii i przedstawieniu pacjentowi możliwych form leczenia
 • diagnoza neuprychologiczna, której celem jest ocena funkcjonowania poznawczego oraz określenie dysfunkcji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (1-2 wizyty)
 • ocena funkcji poznawczych testami badającymi pamięć, uwagę, funkcje wykonawcze, wzrokowo-przestrzenne (zwykle 1-2 wizyty)
 • badanie intelektu, które służy ocenie potencjału inteligencji ogólnej, globalnej (1-2 wizyty)

PSYCHOTERAPIA  INDYWIDULANA – jest metodą leczenia służącą poprawie zdrowia psychicznego, funkcjonowania, rozwojowi własnemu i w relacji oraz umiejętności społecznych. Jest oparta na regularnym kontakcie międzyludzkim. Obejmuje cykl spotkań pacjenta z terapeutą, w którym to terapeuta korzystając z różnorakich metod psychoterapeutycznych, podążając za pacjentem wspiera i towarzyszy mu w osiąganiu ustalonych celów terapeutycznych.

Trwa od 13 do 24 miesięcy w trybie cotygodniowych spotkań. O czasie trwania decyduje psychoterapeuta prowadzący.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA  polega na leczeniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów w grupie osób, która spotyka się systematycznie. Prowadzona jest zazwyczaj przez dwóch psychoterapeutów.

Grupowa forma psychoterapii opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne pacjentów mają źródło w  relacjach z innymi ludźmi i jako takie odegrają się niejako w sytuacji grupowej. Grupa  staje się wówczas sceną, na której rozegrać się mogą indywidualne problemy jej członków. Problemy te mogą być przez grupę przeżywane, ale także opracowane w formie refleksji. To czyni grupę środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi oraz naszych związków z nimi. Stwarza to możliwość uświadomienia sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi, poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji, co może prowadzić do korekty zachowania. Jest to zatem taki sposób oddziaływania na członków grupy, który sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększeniu odpowiedzialności za siebie i poszerzeniu w konsekwencji spektrum wyboru.

Formy terapii grupowej realizowane w Poradni Zdrowia Psychicznego:

 • GRUPA TERAPEUTYCZNA OTWARTA, która ma charakter edukacyjno- wspierający, dedykowana jest osobom znajdującym się w różnego rodzaju kryzysach. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.
 • GRUPA TERAPEUTYCZNA ZAMKNIĘTA ( WGLĄDOWA ) w której to jest liczba jej członków jest ściśle ograniczona, stworzona po ich kwalifikacji do tej metody pracy psychoterapeutycznej. Jej członkowie pracują bardziej wglądowo, dotykając nieświadomych motywacji.

PRZECIWWSKAZANIA DO ROZPOCZĘCIA PROCESU KWALIFIKACJI DO PSYCHOTERAPII:

 • aktywny (niezakończony) proces psychoterapii indywidualnej/grupowej, w której uczestniczy pacjent
 • kryzys psychiczny – śmierć, choroba, rozstanie, szeroko pojęta strata (wówczas konieczne wsparcie psychologiczne)
 • aktywne uzależnienie od substancji bądź behawioralne (wówczas konieczna terapia uzależnień)
 • używanie substancji bądź takie zachowania, co do których zachodzi wątpliwość diagnostyczna w kwestii nadużywania (wówczas konieczna konsultacja w ramach Poradni Leczenia Uzależnień)
 • funkcjonowanie intelektualne poniżej normy (uniemożliwiające refleksję i autorefleksję)
 • zaburzenia na tle organicznym
 • choroba somatyczna, której przebieg/diagnostyka/leczenie może uniemożliwiać regularny udział w sesjach psychoterapii (wówczas zalecane wsparcie psychologiczne)
 • wysoce nieregularny tryb życia (np. praca zawodowa uniemożliwiająca regularny udział w sesjach psychoterapii, niepewność, co do planów i decyzji życiowych w niedalekiej przyszłości)
 • brak motywacji do zmiany lub motywacja jedynie zewnętrzna

WSKAZANIA DO ROZPOCZĘCIA PROCESU KWALIFIKACJI DO PSYCHOETRAPII:

 • utrzymujące się cierpienie niewynikające bezpośrednio z przeżywanego kryzysu obejmujące funkcjonowanie emocjonalne, trudności relacyjne, umiejętności społeczne
 • trudności emocjonalne i z zachowaniem reflektowane przez pacjenta, jako wpływające negatywnie na komfort życia i funkcjonowania społecznego
 • forma leczenia w zaburzeniach osobowości, psychosomatycznych, nerwicowych ale też jako narzędzie pomocowe dla pacjentów głębiej zaburzonych
 • motywacja pacjenta do zmiany, zdolność do refleksji, autorefleksji