Polityka jakości

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku jest jednostką posiadającą osobowość prawną
i kontynuującą  działalność leczniczą w zakresie opieki psychiatrycznej od 1971 roku.

Polityka Jakości jest ściśle powiązana z naszym powołaniem, wyznawanymi przez nas wartościami, postawą etyczną i misją, której celem jest:

Ochrona zdrowia psychicznego pacjentów przy pełnym poszanowaniu praw pacjenta, poczuciu jego zaufania i bezpieczeństwa w całym procesie leczenia.

Dla wypełnienia misji opracowano strategię, której głównym celem jest:

Zapewnienie kompleksowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego pacjentom będącym
w kryzysie/chorobie psychicznej  zgodnie z przyjętymi standardami oraz wiedzą kliniczną.

Cele szczegółowe:

 1. Stałe podnoszenie jakości realizowanych świadczeń medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej zgodnie z regulacjami prawnymi, najnowszą wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami oraz wymaganiami  Systemu Zarządzania Jakością.
 2. Zatrudnianie personelu, którego wyksztalcenie jest zgodnie ze specyfiką realizowanych świadczeń medycznych oraz dbanie o zdobywanie nowych kompetencji, umiejętności.
 3. Stałą współpracę z ośrodkami akademickimi, podmiotami leczniczymi działającymi
  w obszarze zdrowia psychicznego, terapii uzależnień i współuzależnień oraz lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi  działającymi na rzecz pacjentów z chorobami psychicznymi i ich rodzin .
 4. Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów, analizowanie, wyciąganie wniosków
  i wdrażanie zmian. 
 5. Zawieranie umów z dostawcami, którzy gwarantują usługi i wyroby wysokiej jakości.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający im bezpieczeństwo i poufność,
  w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Dyrekcja CZP w Słupsku zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i niezbędnych środków do realizacji Polityki Jakości oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w procesie ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością