Program Pilotażowy w CZP

Od 1 kwietnia 2020 roku w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przystąpiło do realizacji  programu pilotażowego wynikającego z    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 852 ze zmn.) 

Świadczeniami  opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej w ramach realizowanego programu pilotażowego  objęci są pacjenci powyżej 18 roku życia zamieszkujący teren miasta Słupska  i powiatu słupskiego. Łącznie programem pilotażowym objętych jest ponad 156 tys osób.

Na potrzeby programu ze struktur Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku została wyodrębniona organizacyjnie jednostka pod nazwą Słupskie Centrum Zdrowia Psychicznego, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne zapewniające świadczenia w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych to jest:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym,
  • Zespół Leczenia Środowiskowego,
  • Oddział Dzienny,
  • Oddział Psychiatryczny

W  centrum zdrowia psychicznego  świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych udzielane są przez dwóch podwykonawców programu pilotażowego:

  • niepubliczny podmiot leczniczy  - SON Sp. zo.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Ziemowita 1A. (Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym oraz Oddział Dzienny),
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Koszalinie, Przychodnia w Słupsku przy ul. Lelewela 58 (Poradnia Zdrowia Psychicznego).

W centrum w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego  zorganizowano dwa Punkty Zgłoszeniowo- Koordynacyjne (PZK).  Jeden Punkt znajduje się  u naszego podwykonawcy – SON Sp.zo.o. przy ul. Ziemowita 1A. Drugi uruchomiono w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul.  Obrońców Wybrzeża 4. 

Zadaniem PZK  jest między innymi udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej czy świadczeń z zakresu pomocy społecznej,  przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego.

Punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny udziela świadczeń  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00. PZK

Do punktu może zgłosić się osoba w kryzysie psychicznym wywołanym skomplikowana sytuacją życiową , osoby dotknięte depresją , doświadczające myśli samobójczych zmagające się z lenkami. Osobę w sytuacji kryzysu psychicznego a potrzebującej pomocy specjalistów może zgłosić najbliższa rodzina.

Pilotaż centrum zdrowia psychicznego to również przeniesienie ciężaru opieki psychiatrycznej z zamkniętego szpitala do leczenia środowiskowego. Zespół Leczenia Środowiskowego składający się z lekarza, pielęgniarek, pracowników socjalnych, terapeuty środowiskowego i psychologa. Zespół  obejmuje świadczeniami zdrowotnymi pacjentów w ich miejscu zamieszkania w taki sposób aby pacjent w okresie kryzysu nie był oderwany od swojej rodziny i aby współpracować z Jego rodziną.  Osoba chorująca pozostaje w swoim środowisku rodzinnym co daje jemu poczucie bezpieczeństwa , a rodzina czuwa nad procesem leczenia. W ten sposób rodzina staje się ważnym elementem w procesie terapeutycznym.

Zespół w udzielaniu świadczeń współpracuje zarówno z podstawową opieka zdrowotną jak i instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej.                

Realizacja programu pilotażowego to również wdrożenie funkcji „koordynatora opieki” . Spośród personelu zatrudnionego w CZP w Słupsku oraz SON w Słupsku   wytypowano  koordynatorów  opieki, których działania maja na celu  zapewnienia  właściwych  świadczeń  opieki  zdrowotnej,  zgodnych  z  planem  terapii  oraz  dostarczania  osobom  potrzebującym  pomocy  informacji  o  przysługujących  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  w  ramach programu pilotażowego.   

Ważna rolę w procesie zdrowienia odgrywa asystent zdrowienia.  

Kim jest asystent zdrowienia?

To osoba, która doświadczyła kryzysu zdrowia psychicznego, przepracowała swój kryzys psychiczny odbyła swoją  psychoterapię, weszła w etap zdrowienia, ukończyła kurs dla asystentów zdrowienia  a dzisiaj swoim doświadczeniem  wspiera osoby w kryzysie jak i ich rodzin.