Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I

logo

Nazwa projektu: Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Priorytet:  VII Zdrowie
Działanie: 7.1. Zasoby Ochrony Zdrowia

Okres realizacji rzeczowej projektu: od 20.01.2016 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 37 214 273,07 PLN
Dofinansowanie UE: 35 094 128,58 PLN

Lider Projektu: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - 26 401 251,07 zł

Partnerzy Projektu: Gmina Miejska Kościerzyna  oraz  Gmina Wiejska Kościerzyna

Partnerzy w ramach COVID-19: Wojewózki Szpital Specjalistycznym im.  J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. -  9 200 072,00 zł

                                                   Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku -  264 900,00 zł

                                                   Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - 1 348 050,00 zł

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności z równoczesnym wzrostem jakości usług medycznych w zakresie precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez modernizację oraz doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o. o.

Projekt zakłada działania inwestycyjne polegające na zakupie i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Sali Gastroenterologii, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Zakładu Patomorfologii, Apteki – Pracowni Cytostatyków, Ginekologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Rozbudowana zostanie też poczta pneumatyczna łącząca Zakład Patomorfologii z pozostałymi częściami szpitala.

Realizacja projektu niesie za sobą osiągnięcie korzyści społecznych koncentrujących się głównie na wzroście bezpieczeństwa poprzez dostępność do usług medycznych oraz przyczyni się do zapobiegania,przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu polegającym na zakupie sprzętu medycznego (respirator,mobilny TK, cyfrowy rtg, komory laminarne, analizator , odczynniki i testy, aparatów diag. do laboratoriów COVID-19), zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych oraz prac dost.-remontowych.

Planowane efekty projektu:

Doposażenie placówki oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwolą na:

  • wyrównanie różnić w dostępie do świadczeń zdrowotnych w regionie
  • wzrost bezpieczeństwa (na obszarze realizacji projektu) dzięki dostępności do szerszego zakresu usług medycznych
  • szybsze oraz kompleksowe przeprowadzenie badań
  • obsługiwanie większej ilości pacjentów jednocześnie
  • skrócenie pobytu chorego w szpitalu zmniejszając pobyt pacjenta z 5,40 dnia do osiągnięcia wartości docelowej na poziomie 4,5 dnia.
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz energetycznych poprzez zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego o wysokich klasach energooszczędności